fbpx

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK META-GAS, spol. s r.o.

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej
jen „VOP“) predávajúceho META-GAS, spol. s r.o., IČO: 36 256 391, so sídlom Puškinova
1529/15, Galanta 924 01 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č.
14367/T, a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého
od predávajúceho.

Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s
Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním
tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť META-GASu potrebnú
súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne
predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto
Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú
prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe
sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo
význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp.
prvému prepravcovi. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru
spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

Pre uplatnenie reklamácie nepotrebuje kupujúci záručný list. Vždy postačí faktúra/nákupný
doklad. Dĺžku záruky je u každého tovaru uvedená v pravom stĺpci faktúry/nákupného dokladu.


Záruka plynie odo dňa prevzatia výrobku po dobu stanovenú na faktúre/nákupnom doklade.

II. Dĺžka záruky

Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad
(faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky
(najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo).


Na výslovnou žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný
list). Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného
listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.


Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, predávajúci v záručnom liste
zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu platnosti
a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň
uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu.


Predĺžená záruka musí byť vždy v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom
a s akoukoľvek súvisiacou reklamou, pričom v takomto prípade záručný list vždy obsahuje hore
uvedené náležitosti a je vydaný v súlade s vyššie uvedenými podmienkami..

Ak zakúpite výrobok v stavu „nový“ je záruka 2 roky (dĺžka záruky sa môže líšiť pri kupujúcom,
ktorý je podnikateľ)


Ak zakúpite výrobok v stavu „zánovný“ je záruka 21 mesiacov (dĺžka záruky sa môže líšiť pri
kupujúcom, ktorý je podnikateľ)


Ak zakúpite výrobok v stavu „použitý“ je záruka na výrobok 12 mesiacov.


U výrobkoch, ktoré sa štandardne spotrebujú časom (farby, spotrebný materiál atď..) je možné
uplatniť vadu do 24 mesiacov ak však dátum spotreby na výrobku nie je časovo obmedzený na
kratšiu dobu. V takomto prípade je možné vadu uplatniť iba do tohto dátumu.


Ak výrobok kupujete na firmu, kde ste na objednávke uviedli IČO, tak máte možnosť uplatniť
vadu iba v rozsahu záruky ktorá je vyznačená v popise daného produktu uvedenom na stránke
META-GASu.

Lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia

Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Záručná doba je:

 • u nového tovaru 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu;
 • u zánovného tovaru 21 mesiacov (zánovným tovarom sa rozumie používaný tovar,
  ktorý následne prešiel kontrolou našich odborníkov a ktorý je takto označený);
 • u tovaru použitého 12 mesiacov (použitým tovarom sa rozumie takto označený tovar,
  ktorý je použitý či opravovaný bez vady, pričom kompletnosť balenia nebráni plnému
  užívaniu výrobku).

U spotrebného tovaru je Kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady do dvadsiatich štyroch (24)
mesiacov, ak však nie je na tovare uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje
iba do dátumu vyznačeného na obale tovaru.


Pre kupujúceho podnikateľa môže byť lehota pre uplatnenie práva z vadného plnenia upravená
odlišne, ak to je u daného typu tovaru výslovne uvedené, takto uvedená lehota má prednosť.
Tovar je v takom prípade označený nasledovne.


Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti
za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.


Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č
40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa, obidva
zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom
poriadku. U predĺženej lehoty sa reklamácie riadia výhradne týmto Reklamačným poriadkom.

III. Záručné podmienky

1. Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný, a kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je
odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky
(počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého
prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s
kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú
zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom
protokole prepravcu.


Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na
adresu: metagas@metagas.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného
odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia
neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať,
dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

2. Uplatnenie reklamácie

Miestom pre uplatnenie reklamácie je META-GAS, spol. s r.o., Puškinova 1529/15, 924 01
Galanta, príp. ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže tovar reklamovať na akejkoľvek predajni
predávajúceho (pre urýchlenie vybavenia reklamácie však odporúčame vyššie uvedenú
adresu). Ak je však v záručnom liste tovaru uvedený autorizovaný servis, ktorý je v mieste
predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo v
autorizovanom servisnom stredisku (viď zoznam autorizovaných servisov
na www.metagas.sk v sekcii „Autorizované servisy“).


V prípade, že bol tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je podnikateľom, musí kupujúci uplatňovať
reklamáciu priamo a len v autorizovanom servise. V tomto prípade sa reklamácia riadi
podmienkami autorizovaného servisu.

Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky
predávajúceho alebo autorizovaného servisu. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne
zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený
viditeľne „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného
príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a
dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie
uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Tento postup je odporúčaný aj
kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak. Taktiež
odporúčame zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava, výmena dobropis).


META-GAS poprípade autorizovaný servis vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy
bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný
a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie. V prípade osobného uplatnenia je písomné
potvrdenie odovzdané ihneď.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu,
ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade
(nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom
výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je
spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého doručeného
príslušenstva, potom v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená
kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.

3. Kompatibilita

Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaných súčastí s inými, pracovníkmi
predávajúceho, výrobcom či dodávateľom neschválenými súčasťami, ani so softwarovými
aplikáciami, ktorých funkčnosť nebola kupujúcim výslovne požadovaná v písomnej objednávke,
ibaže je taká kompatibilita podobného tovaru obvyklá a nebolo by predávajúcim pri tovare
výslovne uvedené, že je daný tovar kompatibilný iba s uvedeným zoznamom či nie je
kompatibilný s uvedeným zoznamom.

Predávajúci negarantuje plnú funkčnosť aplikačného softwaru vo verziách, ktoré nie sú vhodné
(nie sú vytvorené) pre objednaný operačný systém, ibaže je taká funkčnosť podobného tovaru
obvyklá a ak nebolo predávajúcim pri tovare výslovne uvedené, že je daný tovar funkčný len
s uvedeným zoznamom či nie je funkčný s uvedeným zoznamom. Za prípadné problémy
spôsobené obmedzenou funkčnosťou aplikácií, ktoré túto podmienku nespĺňajú, nepreberá
predávajúci žiadnu zodpovednosť.

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového
vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho
vzniknuté, ak takéto použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na
použitie. Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo
neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou
príručkou alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti (napr. bleskom) s výnimkou
bežných odchýlok.

4. Výluky

Porušením ochrannej pečate, informatívnej nálepky či sériového čísla sa kupujúci vystavuje
riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní. Pečate a
sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou produktu a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar
používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je
činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

 1. mechanickým poškodením tovaru,
 2. elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou
  bežných odchýlok,
 3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou,
  vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom
  alebo výrobcom určené,
 4. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o
  tovar,
 5. ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom apod.,
 6. ak sa chyba prejavuje iba u softwaru, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny
  spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softwaru a spotrebného
  materiálu,
 7. tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s
  podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
 8. prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
 9. tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v
  dôsledku tejto úpravy,
 10. pri chybne vykonanom upgrade BIOSu, firmware,
 11. tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
 12. použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia,
 13. použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné
  škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo
  vylúčené v priloženom návode k použitiu.

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými
podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim
deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo obvyklému
spôsobu použitia tovaru.

V prípade, že tovar je software, vzťahuje sa záruka výhradne na fyzickú čitateľnosť médií
(média nesmú byť poškrabané apod.). Okamihom odstránenia ochranných prostriedkov (fólie,
pečate, otvorenie obálky a pod.) sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softwarového
produktu a akceptuje licenčné podmienky výrobcu softwaru. To neplatí pre rozpor s kúpnou
zmluvou (pozri IV spôsob vybavenia reklamácie).

5. Testovanie chyby

Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na chybu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom
formulári, v priloženom liste s popisom chyby). Pre uvedenie chyby je Kupujúci povinný túto
oznámiť Predávajúcemu písomnou formou, čím sa rozumie taktiež elektronická komunikácia.

Kupujúci týmto berie na vedomie, že predávajúci nerealizuje platené opravy, len ich
sprostredkováva u autorizovaných servisov, prípadne zaisťuje s nimi komunikáciu, dopravu
apod. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prevedenie opravy.

Pred vykonaním platenej opravy bude Kupujúci informovaný o cene opravy, jej rozsahu a dobe
potrebnej na jej vykonanie, pričom oprava bude vykonaná najneskôr do 60 dní odo dňa
nasledujúceho po prijatí tovaru META-GASom. Na vykonanie platenej opravy možno pristúpiť
len po výslovnom súhlase Pupujúceho (resp. na základe uzatvorenej servisnej zmluvy)
urobenom po informovaní podľa predchádzajúcej vety.

Ak je Kupujúci podnikateľ a ak bude reklamácia zamietnutá, berie tento kupujúci na vedomie, že
je predávajúci oprávnený prefakturovať Kupujúcemu náklady autorizovaného servisu za
diagnostiku chyby a dopravu podľa cenníka daného autorizovaného servisu.

6. Znečistený tovar

Kupujúci sa vystavuje riziku zamietnutia reklamácie v prípade, ak je tovar alebo jeho súčasť
znečistená alebo nespĺňa základné hygienické podmienky

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ

A. Práva spotrebiteľa pri uplatnení zákonnej záruky ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na
bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej
súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má
právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy,

 • ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu
  chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi
  patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné
  vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné
  vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu,
  ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu.
  Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej
  riadnemu užívaniu,
 • ak ide o iné chyby neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na
  primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná Kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby
Kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď Kupujúci vyžaduje
spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú).
Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie predávajúcim poskytnutej primeranej
lehote, zvolí ho Predávajúci.

V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava
poskytnutá.
Keď je Kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch
do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku
či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby
predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a
spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto
lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim
upravuje Obchodní zákonník.

Ak si spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, Predávajúci ju môže
zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu
odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak predávajúci zamietne
reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný na doklade o vybavení uviesť, komu môže
kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže
zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže si reklamáciu uplatniť znova. Všetky účelne
vynaložené náklady spojené s odborným posúdením znáša predávajúci, ktorý je povinný ich
spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie. Znova uplatnená
reklamácia nemôže byť predajcom zamietnutá.

Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne
záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia
uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom
bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď);
ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení
opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri
odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv
zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie
– zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade
odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k
tomuto odstúpeniu.

B. Zhoda s kúpnou zmluvou

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s
kúpnou zmluvou“), má Kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného
odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky
Kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci
požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak Kupujúci pred
prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci,
sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ
sa nepreukáže opak.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti
zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na
základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec
takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu
odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre
použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

2. Ak je kupujúcim podnikateľ

Ak je Kupujúcim podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 dní od
uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude Kupujúci podnikateľ informovaný na
kontaktný e-mail.

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a
povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa Predávajúci s Kupujúcim dohodnúť na
primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať
ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo
podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový,
záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie.

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy
mala byť reklamácia vykonaná a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od
upovedomenia o jej vykonaní (t.j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie), je
Predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie vo výške 0,5 € za
deň vrátane DPH.

Ak si Kupujúci nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju
vyzdvihnúť, má Predávajúci právo vec predať. O zmýšľanom predaji bude Predávajúci
Kupujúceho informovať a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci. Ak
dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí Predávajúci Kupujúcemu výťažok z predaja po
odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatok za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na
výťažok z predaja musí Kupujúci uplatniť u Predávajúceho.

3. Spoločné ustanovenia

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V
prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa
počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby,
kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý
uviedol už pri nákupe.

V prípade, že má kupujúci plnú registráciu (meno, priezvisko, adresa a kontaktný e-mail),
META-GAS v rámci uznanej reklamácie po vystavení dobropisu (opravného daňového dokladu)
vracia dobropisovanú čiastku prostredníctvom kreditu v eshope META-GASu.

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď
telefonicky, SMS alebo e-mailom, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie
predávajúci vydá písomný doklad o vybavení reklamácie. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou
službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom
reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, hlavne či balenie obsahuje všetko,
čo má obsahovať. K neskorším námietkam nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je
dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.

Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie či pri preplatení dobropisu je kupujúci povinný
predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju
totožnosť OP alebo platným cestovným pásom. Ak je kupujúci právnická osoba, výdaj tovaru
alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby
alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou.

V. Spotrebný materiál

Ak je predmetom kúpy spotrebný materiál (napr. cartridge, toner, tlačová hlava, tlačový valec,
lampa projektorov, baterka, rôzne druhy osvetlenia a podobne) alebo ak je tento materiál
súčasťou zakúpeného tovaru, použije sa životnosť miesto záruky za akosť. Životnosť môže byť
uvedená časovo, v dobe tovaru alebo počtom použitia, prípadne v počte vytlačených stan či inak
obdobne špecifikovaná. Pri tovare môže byť uvedená viac ako jedna z týchto životností. K
úspešnému uplatneniu reklamácie je nutné dodržať všetky uvedené podmienky.

Právo kupujúceho reklamovať tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci
však musí prihliadnuť k vyššie uvedeným skutočnostiam, pretože záruka sa nevzťahuje na
opotrebenie spôsobené obvyklým používaním veci a nie je možné ju tak zameniť so životnosťou
výrobku. Životnosť tovaru predstavuje náchylnosť k opotrebeniu spôsobenú obvyklým
používaním. Pokiaľ tovar používate (nie vlastníte) dlhšie ako je obvyklá životnosť, je
pravdepodobné, že vzniknutá vada je dôsledkom bežného opotrebenia, avšak nie je vylúčené, že
sa skutočne jedná o záručnú vadu.

Životnosť je META-GAS povinný vyznačiť u ponúkaného tovaru, inak nemá možnosť sa tejto
životnosti dovolávať.

VI. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný od 1.11.2021 a ruší platnosť predchádzajúcich
reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle a prevádzkach
predávajúceho alebo ako dokument na www.metagas.sk.

v Galante 01.12.2021

Adresy pobočiek META-GAS, spol. s r.o.

Spoločnosť META-GAS, spol. s r.o. má zastúpenie v 12 mestách / pobočkách po Slovensku. Prosím vyberte si konkrétné mesto, ku ktorému požadujete ďalšie informácie.