Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Dodávateľ

META-GAS, spol. s r.o.,
Puškinova 1529/15,
924 01 Galanta
Slovenská republika
Zapísaný v OR Okr. súdu Trnava
Oddiel sro, vložka č. 14367/T
IČO: 36256391
DIČ: 2020194671
IČ DPH: SK2020194671

Zoznam okruhov

Rozsah pôsobnosti
Zmluvní partneri
Ponuka a kroky nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy
Právo na odstúpenie od zmluvy
Ceny a prepravné náklady
Dodacie podmienky
Platobné podmienky
Výhrada vlastníckeho práva
Poškodenie spôsobené prepravou
Záručné podmienky
Ďalšie informácie

Rozsah pôsobnosti

Na všetky objednávky realizované prostredníctvom nášho e-shopu a dodávky od META-GAS, spol. s r.o., (ďalej len: META-GAS) spotrebiteľom sa vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky (VOP).

Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ (SZČO), ktorá má záujem odoberať od predávajúceho tovar na účely svojho podnikania alebo fyzická osoba, ktorá má záujem kúpiť od predávajúceho tovar na účely vlastnej spotreby, a ktorá sa tak považuje za spotrebiteľa (ďalej len „spotrebiteľ“) sú navrhovateľmi v zmysle ust. § 43a Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) , a po prijatí návrhu predávajúcim aj kupujúcimi v zmysle ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 ZB. v znení neskorších predpisov, ďalej len „OBZ“), (ďalej aj „klient“ alebo „objednávateľ“).

Zmluvní partneri

Kúpna zmluva sa uzatvára so spoločnosťou META-GAS, spol. s r.o., V prípade Vašich otázok, reklamácií a sťažností sa môžete obrátiť na náš zákaznícky servis.

Telefón
031/7732 234

E-Mail
Objednávky: eshop@metagas.sk

Reklamácie a servis: reklamacie@metagas.sk

Vrátenie tovaru: vratenie@metagas.sk

Ponuka a kroky nevyhutné pre uzatvorenie zmluvy

Zobrazenie produktov prostredníctvom e-shopu nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale len výzvu na objednávku. Všetky informácie o ponúkanom tovare v internetovom obchode sú prevzaté z oficiálnej stránky výrobcov, resp. dodávateľov a z ostatných verejne dostupných zdrojov. Stlačením tlačidla Objednávka s povinnosťou platby zadáte záväznú objednávku tovaru vloženého do nákupného košíka. Potvrdenie prijatia Vašej objednávky nasleduje bezprostredne po odoslaní objednávky a v tejto fáze nepredstavuje akceptáciu objednávky. K akceptovaniu Vašej objednávky z našej strany dochádza na základe zaslania e-mailu o Akceptácii objednávky.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa, kedy ste prevzali tovar do svojho vlastníctva Vy alebo Vami určená tretia osoba, pokiaľ ide o inú osobu ako o zasielateľa.

Odstúpenie od zmluvy – Spotrebiteľ

Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku prislúcha spotrebiteľovi. Spotrebiteľom môže byť iba fyzická osoba.

Odstúpenie od zmluvy – Firma

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom (teda kupujúci, ktorý je právnickou osobou) nemá nárok na odstúpenie od zmluvy.

Opotrebený, znečistený, neúplný alebo spotrebný tovar

Tovar môže byť použitý za účelom zistenia jeho povahy a vlastnosti; avšak nemalo by dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Je potrebné myslieť na náklady, ktoré budeme mať s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (napr. neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Účtovaniu týchto poplatkov predídete, ak tovar uvediete do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletovanie, správne zabalenie a pod.).

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Pokiaľ odstúpite od tejto zmluvy, sme povinní vrátiť Vám všetky platby, ktoré sme od Vás pri nákupe dostali, vrátane poplatku za prepravu, ak bol účtovaný (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vzniknú tým, že si zvolíte spôsob prepravy odlišný od nami ponúkanej, najvýhodnejšej, štandardnej prepravy). V prípade spotrebného tovaru je možné uplatniť odstúpenie od zmluvy iba pokiaľ kupujúci dodá tovar zabalený v neporušenom originálnom balení, nepoškodený, neopotrebený, neznečistený a nepoužitý. V prípade odstúpenia od zmluvy nás musíte informovať zaslaním jednoznačného vyjadrenia o Vašom zámere odstúpiť od zmluvy. Formulár na odstúpenie od zmluvy vysielame mailom, pri prijatí vašej objednávky.

Vyplnený formulár prosím vytlačte a priložte ho k vrátenému tovaru, inak vašu zásielku nebude možné správne identifikovať.

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy sa za dostatočné považuje, ak odošlete informáciu o uplatnení tohto práva pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

Tovar prosím pošlite na nasledovnú adresu:

META-GAS, spol. s r.o.,
Puškinova 1529/15,
924 01 Galanta
Slovenská republika

Zákazník je povinný nám tovar zaslať späť bezodkladne, ale v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nás oboznámil o svojom odstúpení od tejto zmluvy.

Vrátenie platby

Peniaze za tovar zašleme najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručeniu vráteného tovaru vrátane vyplneného formulára späť na naše oddelenie (prípadne než preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný). Na vrátenie platby používame rovnaký spôsob, akým sme platbu od zákazníka prijali. V prípade refundácie platby za dobierku a platbu bankovým prevodom požívame výhradne bezhotovostný prevod na bankový účet. Nie je možné vrátiť platbu poštovou poukážkou, či v hotovosti. Za účelom vrátenia platby Vám v žiadnom prípade nebudeme účtovať poplatky.

Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká v týchto prípadoch

Zmluvy na dodávky tovaru, ktorý nebol pred vyrobený a na výrobe ktorého sa v rozhodujúcej miere podieľal individuálny výber alebo určenie zo strany spotrebiteľa alebo pokiaľ bol takýto tovar jednoznačne vyrobený na základe osobnej požiadavky zo strany spotrebiteľa. zmluvy na dodávky tovaru, ktorý bol pre zákazníka upravovaný na mieru a metrážový tovar (káble predávané na metre, reťaze predávané na metre a pod.). zmluvy na dodávky zapečateného tovaru, ktorý nie je z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodný na vrátenie.

Prosíme Vás, aby ste sa snažili uchrániť tovar pred poškodeniami a znečistením. Tovar nám, prosím podľa možnosti, pošlite späť v originálnom balení spolu s vyplneným formulárom, kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Na zaslanie tovaru naspäť prípadne použite ochranný transportný obal. Pokiaľ už nevlastníte originálny obal, zabezpečte, prosím, použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnite sa tak nášmu uplatneniu nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. Uvedené možnosti nie sú podmienkou pre účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.

Prosíme, aby ste zobrali na vedomie, že zodpovedáte za stav, v akom k nám tovar dorazí (vrátane prípadného poškodenia spôsobeného pri preprave od Vás k nám) a prípadný nárok na náhradu škody si musíte voči prepravcovi uplatniť individuálne.

Darčeky a bonusy

Ak Vám bol spoločne s tovarom poskytnutý darček alebo bonus, pri odstúpení od zmluvy stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a vašou povinnosťou je spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček alebo bonus.

Náklady na dopravu vráteného tovaru

Náklady na dopravu súvisiacu s vrátením tovaru nesiete v plnej výške a to aj v prípade, keď tovar pre svoju povahu nemôže byť vrátený štandardným zásielkovým spôsobom. Spätná zásielka tovaru je individuálna.

Zabezpečenie tovaru pred transportom

Prosíme Vás, aby ste sa snažili uchrániť tovar pred poškodením a znečistením. Tovar nám prosím podľa možnosti, pošlite späť v originálnom balení spolu s vyplneným formulárom, kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Na zaslanie tovaru späť prípadne použite ochranný transportný obal. Ak už nevlastníte originálny obal, zaistite prosím použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnite sa tak uplatnenie nášho nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. V prípade, že k nám tovar doručujete individuálne, nesiete zodpovednosť za stav, v akom k nám tento tovar dorazí (vrátane prípadného poškodenia spôsobeného pri preprave) a prípadný nárok na náhradu škody si musíte voči prepravcovi uplatniť individuálne.

Ceny a dodacie podmienky

Odstúpenie od zmluvy predávajúceho

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Ceny a prepravné podmienky

Ceny uvedené na stránkach jednotlivých produktov obsahujú zákonnú daň z pridanej hodnoty a ostatné náležitosti ceny. Zrozumiteľnú informáciu o prepravných nákladoch nájdete aj na stránkach venovaných jednotlivým produktom, v nákupnom košíku a na stránke, z ktorej môžete realizovať objednávku.

Dodacie podmienky

Pokiaľ nie je pri opise daného produktu uvedené inak, je všetok ponúkaný tovar (okrem vystavených kusov) pripravený na okamžité odoslanie, pripadne pri produkte máte uvedenú informáciu na ktorej z našich pobočiek je dostupný.

Preprava zásielok

Pokiaľ je doba dodania odlišná, nájdete o tom informáciu na príslušnej stránke k danému produktu. V prípade dodania tovaru na adresu zákazníka doručujeme pred prvé uzamykateľné dvere a negarantujeme jeho transport do bytu Zákazníka.

GEIS (nadrozmerné zásielky)
Doručenie kuriérom na Vami zvolenú adresu. Kuriér štandardne garantuje doručenie po prvé dvere.

Osobný odber v sieti pobočiek:
V tomto prípade stačí zvoliť pri nákupe vyhovujúcu pobočku. Možnosť je dostupná v prípade, ak balík neprekračuje limity pre objem a hmotnosť. Keď balík s objednaným tovarom opustí náš centrálny sklad, dostanete informácie a inštrukcie pre vyzdvihnutie. Osobný odber znamená – vyzdvihnúť si tovar z internetovej objednávky. Pracovníci pobočky vám radi umožnia skontrolovať obsah balenia, avšak nie je možné v odbernom mieste uviesť tovar do prevádzky na testovanie. Osobný odber na pobočke Objednaný tovar na osobný odber bude do pobočky doručený z centrálneho skladu najskôr do 2 pracovných dní (ak je skladom). Ak podľa informácií na našich stránkach je tovar skladom priamo na pobočke, nebude pripravený na vyzdvihnutie okamžite po odoslaní objednávky. Vždy je potrebné počkať na administratívne vybavenie objednávky zákazníckym servisom a výzvu k vyzdvihnutiu.

KURIER (zásielky so štandardnou hmotnosťou a rozmermi)
Doručenie kuriérom na Vami zvolenú adresu. Kuriér štandardne garantuje doručenie po prvé dvere.
Pri nákupe s nulovou DPH (*len pre firmy – platcov DPH so sídlom v zahraničí) bude tovar na osobný odber vydaný iba konateľovi firmy s platným občianskym preukazom alebo jeho zástupcovi s notársky overeným splnomocnením.
K tomu môžete následne využiť možnosť Odstúpenia od zmluvy garantovanú E-Shopom.

Doprava mimo SR
Nadobúdateľ tovaru, t.j. objednávateľ si prepravuje tovar sám, zabezpečí si doručenie tovaru treťou osobou. Meta-Gas spol. s r.o. t.j.dodávateľ ani priamo ani nepriamo nezasahujedo toho, aby zabezpečil odoslanie, prepravu tohto tovaru, alebo aby pomohol s organizovaním odoslania, prepravy objednaného tovaru ak je adresa doručenia mimo územia SR. Tovar je možné si odobrať len osobne po dohode na ľubovoľnej pobočke spoločnosti.

Platobné podmienky

Platbu môžete u nás zrealizovať niektorým z nasledovných spôsobov, ceny sú zobrazované vrátane DPH v mene €.

Bankový prevod
Po odoslaní objednávky vám systém automaticky poskytne všetky platobné údaje. Zároveň obdržíte E-mail so Zálohovou faktúrou. Po prihlásení do vášho internet bankingu môžete čiastku jednoducho previesť na náš účet a po zaregistrovaní úhrady na našom účte tovar ihneď odošleme. IBAN: SK92 0900 0000 0050 8222 6435

Platobná brána
Prostredníctvom platobnej brány môžete vykonať rýchly online bankový prevod a peniaze sú na našom účte okamžite. Platobná brána predstavuje moderný spôsob online bankingu, garantuje najvyššiu mieru zabezpečenia, je schválená a regulovaná Národnou bankou.

Dobierka
Platba v hotovosti priamo konkrétnemu prepravcovi, ktorý zásielku privezie.

Platba v odbernom mieste
Ak si v objednávke vyberiete Osobný odber, zaplatiť za tovar môžete ihneď po dokončení objednávky alebo až pri prevzatí tovaru v odbernom mieste. Zaplatiť môžete v hotovosti, alebo kartou. Ak je zákazník právnickou osobou, nemôže využiť osobný odber na žiadnej z našich predajní.

Na splátky cez Quatro
ak máte pravidelný príjem a hodnota zakúpeného produktu je vyššia ako 150 €, môžete využiť financovanie vášho nákupu formou úveru na diaľku od spoločnosti Quatro. Jednoducho si v košíku zvolíte spôsob platby Na splátky a vyberiete si splátkovú spoločnosť. Po dokončení objednávky kliknete na tlačidlo Založiť úverovú zmluvu a systém vás presmeruje do prostredia splátkovej spoločnosti Quatro, kde vyplníte požadované údaje a odošlete žiadosť o úver. Keď je úver schválený, hneď vám Quatro pošle e-mail so zmluvou. Je potrebné ju vytlačiť, podpísať a čo najrýchlejšie poslať späť do Quatro poštou. To trvá deň, dva. Keď Quatro vašu zmluvu dostane, pošle nám emailom pokyn, že môžeme tovar uvoľniť. Vtedy môžeme váš tovar okamžite odoslať na vašu adresu.

Výhrada vlastníckeho práva

Tovar ostáva až do jeho úplného zaplatenia vlastníctvom spoločnosti META-GAS, spol. s r.o.,

Poškodenie spôsobené prepravou

Počas preberania zásielky od prepravcu si dôkladne skontrolujte, či nie je mechanicky poškodený obal. Ak zistíte poškodenie obalu, je potrebné okamžite vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Ak obal nejaví známky poškodenia a zistíte poškodenie produktu až pri rozbalení, najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky nahláste škodovú udalosť spôsobenú prepravou na nasledovnej adrese: vratenie@metagas.sk
Do e-mailu prosím uveďte číslo faktúry alebo objednávky a ak je to možné, priložte fotodokumentáciu poškodenia. Ak je ďalší bezvadný kus k dispozícii skladom k rýchlemu odoslaniu, zaistíme bezodkladnú výmenu a prepravu. Vy odovzdáte prepravcovi vadný tovar a my vám okamžite po jeho prijatí zašleme nový kus. Náklady na obojstrannú dopravu hradí META-GAS, SPOL. S R.O.. Uvedený spôsob riešenia reklamácie je možný len pri nahlásení poškodenia počas prepravy najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky.

Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.

Vernostný systém META-GAS, spol. s r.o.

Podmienky a pravidlá vernostného systému sa riadia Podmienkami využívania META-GAS, spol. s r.o. Klubu

Ďalšie informácie

Objednávkový proces

Ak ste našli želaný produkt, môžete ho vložiť nezáväzne do nákupného košíka stlačením tlačidla „KÚPIŤ“. Obsah nákupného košíka si môžete kedykoľvek nezáväzne zobraziť pomocou tlačidla pre NÁKUPNÝ KOŠÍK. Pridané produkty môžete kedykoľvek z nákupného košíka odstrániť pomocou tlačidla so symbolom vymazania. Ak chcete produkty vložené do nákupného košíka kúpiť, stlačte tlačidlo „Pokračovať v objednávke“. Následne vložte Vaše údaje. Povinné polia sú označené znakom „*“. Po zadaní Vašich údajov a výbere platobnej metódy sa dostanete do kroku „Doprava a platba“, v ktorom si vyberiete spôsob doručenia / prebrania tovaru. Pomocou tlačidla „Dokončiť objednávku s povinnosťou platby“ dokončíte proces objednávky. Objednávkový proces sa dá kedykoľvek zrušiť zatvorením okna prehliadača.

Daňový doklad

V rámci nákupu v eshope posielame zákazníkovi doklad o kúpe (faktúru) v papierovej forme. Vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami zákazník zároveň akceptuje, že faktúru mu pošleme v papierovej forme.

Text zmluvy

Text zmluvy je uložený v interných systémoch predávajúceho. Obchodné podmienky si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke. Údaje o objednávke a obchodné podmienky zašle predávajúci kupujúcemu e-mailom. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude realizovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Mimosúdne riešenie sporov

Subjektom zaisťujúcim mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, tzv. ADR (alternative dispute resolution) je Slovenská obchodná inšpekcia. Cieľom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je dosiahnuť priateľské urovnanie sporu a dohode strán. SOI je autorizovaným subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov vedeným na zozname Európskej komisie. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim META-GAS, spol. s r.o., , Puškinova 15, 924 01 Galanta je Slovenská obchodná inšpekcia Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využil platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č.033/321 25 23 http://www.soi.sk http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhova-ziadosti.soi

Adresy pobočiek META-GAS, spol. s r.o.

Spoločnosť META-GAS, spol. s r.o. má zastúpenie v 12 mestách / pobočkách po Slovensku. Prosím vyberte si konkrétné mesto, ku ktorému požadujete ďalšie informácie.