fbpx

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti META-GAS, spol. s r.o.

I. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej
strane je spoločnosť META-GAS, spol. s r.o., IČO: 36 256 391, so sídlom Puškinova
1529/15, Galanta 924 01 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
vložka č. 14367/T ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo „META-GAS“) a na
strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie
informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.metagas.sk v sekcii
„O nás“.

Kupujúcim podľa týchto VOP je fyzická osoba v postavení spotrebiteľa alebo
podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy
nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa
riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj
súvisiacimi spotrebiteľskými predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia
  podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie
  podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade
s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci
v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia
pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené
týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými
ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP
a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy zoznámil
s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Oznámenie pred uzatvorením kúpnej
zmluvy pre Kupujúceho spotrebiteľa obsiahnutá v čl. II VOP, Reklamačný poriadok a
Podmienky ochrany osobných údajov a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom
a účinnom v momente vytvorenia objednávky.

Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy zoznámil
s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Oznámenie pred uzatvorením kúpnej
zmluvy pre Kupujúceho spotrebiteľa obsiahnutá v čl. II VOP, Reklamačný poriadok a
Podmienky ochrany osobných údajov a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom
a účinnom v momente vytvorenia objednávky.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke
Predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek,
obchodných názvov, firemných lôg či patentov Predávajúceho alebo ďalších zmluvných
partnerov Predávajúceho, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou
dohodnuté inak.

Kópiu VOP dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú
adresu. Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona
o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane Kupujúci formou odkazu na stiahnutie
Faktúry v elektronickej podobe, s čím Kupujúci súhlasí. Odkazy na uvedené listiny sú
Kupujúcemu zaslané na emailovú adresu, ktorú Kupujúci uvedie pri objednávke,
prípadne sú dostupné po prihlásení do používateľského profilu v príslušnej sekcii eshopu
Predávajúceho.

II. Oznámenie pred uzatvorením zmluvy pre Kupujúceho spotrebiteľa

META-GAS Kupujúcemu spotrebiteľovi oznamuje, že

 1. náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej
  sadzby (v príp. internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok
  operátora Kupujúceho, META-GAS si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa
  netýka príp. zmluvnej prepravy);
 2. požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim od METAGAS,
  príp. povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu týkajúci sa
  požiadaviek Kupujúceho na poskytnutie špecifických služieb, ak sa požadujú
  a sú poskytované;
 3. META-GAS neuzatvára zmluvy, ktorej predmetom je opakované plnenie, ak
  takéto zmluvy sprostredkúva, najkratšiu dobu, po ktorú bude zmluva strany
  zaväzovať, oznamuje poskytovateľ daného plnenia, vrátane údajov o cene,
  alebo spôsobu jej určenia za zúčtovacie obdobie, ktorým je vždy jeden
  mesiac, ak je táto cena nemenná;
 4. v prípade licenčných zmlúv uzatváraných na dobu neurčitú, je cena licencie
  dohodnutá za celú dobu poskytovania licencie, ak nie je uvedené inak;
 5. ceny tovarov a služieb sú na webe prevádzkovanom META-GAS uvádzané
  vrátane aj bez DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom,
  avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy
  a poskytovateľov dopravy a spôsobu úhrady objednávky;
 6. Kupujúci spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené
  inak), a to v lehote 14 dní, ktorá plynie ak ide o
 1. – kúpnu zmluvu odo dňa prevzatia tovaru,
 2. – zmluvu, ktorá je predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie
     niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
 3.  -zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru,
     odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru

    pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu META-GAS, na e-mailovú
    adresy META-GAS, oznámiť osobne na ktorejkoľvek predajni META-GAS,
    oznámiť prostredníctvom telefonátu, príp. registrovaný užívateľ môže
    využiť formulár pre odstúpenie od zmluvy

  g. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

 1. o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným
  súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o
  tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od
  zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému
 2. predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od
  pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť
  a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od
  zmluvy,
 3. predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek
  spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného
  osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné
  vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a
  ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní
  neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase
  uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po
  30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci
  nemôže ovplyvniť,
 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ
  výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a
  zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných
  dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli
  uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ
  si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov,
  zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru
  predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o
  predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel,
  preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích
  služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci
  voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto
  služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči,
  ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a
  spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením
  tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 13. v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je darčekový poukaz, ktorý
  bol spotrebiteľom vybratý z ochranného obalu (tj. napr. z obálky), tak
  v takomto prípade dochádza k zverejneniu tajného kódu, ktorý je
  týmto znehodnotený a spotrebovaný.
  poskytnutiu služby,

H. V prípade odstúpenia od zmluvy, Kupujúci spotrebiteľ znáša náklady na
     vrátenie tovaru META-GASu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj
     náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné
     vrátiť prostredníctvom bežnej pošty;

i.   Kupujúci má povinnosť uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od
    zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a jej plnenie už začalo;

j.   zmluva, resp. príslušná faktúra, bude uložená v elektronickom archíve
     META-GASu, pričom registrovaní užívatelia META-GASu majú k týmto
     údajom tiež prístup vo svojom profile;

k.  spotrebiteľ môže uplatniť sťažnosť cez kontaktný formulár tu, príp. sa môže
     obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru;

l.   v prípade predobjednávky tovaru Kupujúcim je cena takéhoto tovaru len
     predbežná. Výsledná cena tovaru sa tak môže líšiť. O zmene ceny bude
     META-GAS Kupujúceho informovať. Kúpna cena tovaru bude stanovená až
     po naskladnení tovaru META-GASom. Prípadný rozdiel medzi zaplatenou
     predbežnú cenou a kúpnou cenou bude META-GASom vrátený, alebo
     Kupujúcim doplatený pred dodaním tovaru, pokiaľ sa Kupujúci nerozhodne
     predobjednávku zrušiť. META-GAS si pri tovare, ktorý možno predobjednať,
     vyhradzuje právo zmeniť termín dodania, a to aj opakovane. V prípade
     podstatnej zmeny termínu dodania (tj. 14 dní) má Kupujúci právo od zmluvy
     odstúpiť. Ak sa zmenia okolnosti, z ktorých META-GAS vychádzal v okamihu
     predobjednania tovaru Kupujúcim do tej miery, že od META-GASu nebude
     možné rozumne požadovať, aby bol predobjednávkou viazaný, má METAGAS
     právo predobjednávku zrušiť bez ďalšieho a následne o tom informovať
     Kupujúceho.

m. jej kontaktnou emailovou adresu je metagas@metagas.sk .

n.  META-GAS týmto informuje Kupujúceho, že zabezpečuje bezplatný spätný
     odber niektorých elektrozariadení, batérií a akumulátorov za podmienok
     stanovených tu.

III. Kúpna zmluva

1. Uzavretie kúpnej zmluvy

K vytvoreniu objednávky dôjde v okamihu, kedy Kupujúci vloží vybraný tovar, službu
alebo elektronický obsah do košíka a odošle objednávku, pokiaľ je registrovaným
užívateľom spoločnosti META-GAS. Kupujúcemu môže pri uzatváraní zmluvy asistovať
pracovník spoločnosti META-GAS, či už priamo na pobočke alebo telefonicky či v rámci
faxovej alebo emailovej objednávky. Do času kým Kupujúci potvrdí záväzne objednávku,
môže meniť jak požadované plnenie v košíku, tak aj spôsob dopravy a spôsob úhrady.
Kupujúci je povinný skontrolovať všetky údaje, ktoré pri vytváraní objednávky
uviedol/zvolil. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky vytvorenej Kupujúcim
zo strany spoločnosti META-GAS, pričom za prípadné chyby prenosu dát META-GAS
nenesie zodpovednosť. Uzavretie zmluvy META-GAS bezodkladne potvrdí Kupujúcemu
informatívnym emailom na Kupujúcim zadaný email. Prílohou potvrdenia je aktuálne
znenie VOP a Reklamačného poriadku spoločnosti META-GAS. Vzniknutú zmluvu
(vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo
na základe zákonných dôvodov, ak tieto VOP neustanovujú inak.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej
uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej
úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o
jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto
VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

2. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa META-GAS zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá tovar, poskytne
digitálny obsah/licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť
vlastnícke právo/licenciu k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec/digitálny obsah
prevezme a zaplatí spoločnosti

META-GAS si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, a preto sa Kupujúci stane
vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v
prípade zakúpenia licencie či služby.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom
až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade
zakúpenia licencie či služby.

META-GAS Kupujúcemu odovzdá tovar, i doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, a umožní
Kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k tovaru/licencii v súlade so zmluvou.

META-GAS splní povinnosť odovzdať tovar Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s
tovarom v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

Ak má META-GAS tovar odoslať, odovzdá tovar kupujúcemu podnikateľovi odovzdaním
prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z
prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi
v momente keď mu tovar odovzdá dopravca.

Ak je predmetom kúpy digitálny obsah, považuje sa predmet kúpy za odovzdaný
okamihom, kedy META-GAS kupujúcemu doručí emailovú správu s odkazom k jeho
stiahnutiu alebo kedy mu odkaz ku stiahnutiu sprístupní v jeho užívateľskom profile.
META-GAS upozorňuje, že odkaz ku stiahnutiu digitálneho obsahu je platný len po dobu
60 dní. Kupujúci je preto povinný digitálny obsah stiahnuť v tejto dobe.

Ak META-GAS dodá väčšie množstvo vecí, ako bolo dojednané, je kúpna zmluva
uzavretá aj na nadbytočné množstvo, ibaže to Kupujúci bez zbytočného odkladu
odmietol.

META-GAS odovzdá kupujúcemu tovar v dojednanom množstve, akosti a prevedení.


Ak nie je dojednané, ako ma byť tovar zabalený, predávajúci tovar zabalí podľa
zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho
ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci tovar pre prepravu.

3. Prechod nebezpečenstva škody

Vec má vadu, ak nemá dojednané vlastnosti. Za vadu sa považuje aj plnenie inej veci a
vady v dokladoch nevyhnutných pre užívanie veci. Právo Kupujúceho z vadného plnenia
zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa
prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú META-GAS
spôsobil porušením svojej povinnosti. Kupujúci vec podľa možnosti prehliadne čo
najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a
množstve. O prípadných zistených vadách a nedostatkoch je povinný META-GAS bez
zbytočného odkladu informovať. Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho
prevzatím veci. Ten istý následok má, ak neprevezme Kupujúci vec, hoci mu s ňou
META-GAS umožnil nakladať. Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva
škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže
META-GAS škodu spôsobil porušením svojej povinnosti. Omeškaním Kupujúceho s
prevzatím veci vzniká META-GAS právo vec po predchádzajúcom upozornení
Kupujúceho vhodným spôsobom predať potom, čo Kupujúcemu poskytol dodatočnú
primeranú lehotu k prevzatiu. To platí aj vtedy, ak Kupujúci je v omeškaní s platením,
ktorým je odovzdanie veci podmienené.

4. Zodpovednosť META-GASu

META-GAS zodpovedá Kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä META-GAS
zodpovedá Kupujúcemu, že v dobe, kedy Kupujúci vec prevzal,

 1. má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba toto dojednanie, že
  má také vlastnosti, ktoré META-GAS alebo výrobca popísal alebo ktoré
  Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi
  vykonanej;
 2. sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie META-GAS uvádza alebo ku
  ktorému sa vec tohoto druhu obvykle používa;
 3. je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; a
 4. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 5. ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že
  vec bola vadná už pri prevzatí.
 6. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne
  u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, ak
  nie je uvedené inak, to sa však netýka:
 1. veci predávanej za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena
  dojednaná;
 2. na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním;
 3. pri použitej veci na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo
  opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Kupujúcim; alebo
 4. ak to vyplýva z povahy veci.
 5. pri spotrebnom tovare (napr. kozmetika, drogistické výrobky apod.)
  je

Kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov, ak nie
je však na tovare uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skráti len do
dátumu vyznačeného na obale tovaru. Jednotlivé lehoty bližšie upravuje Reklamačný
poriadok. Pre Kupujúceho podnikateľa môže byť lehota pre uplatnenie práv z vadného
plnenia upravená odlišne, ak je to u daného typu tovaru výslovne uvedené, takto
uvedená lehota má prednosť. Tovar je v takom prípade označený nasledovne. Právo z
vadného plnenia Kupujúcemu neprináleží, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím veci vedel,
že vec má vadu, alebo pokiaľ Kupujúci vadu sám spôsobil. Ak má vec vadu, z nej je
META-GAS zaviazaný, a ak sa jedná o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú,
má Kupujúci miesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

5. Podstatné porušenie zmluvy

Ak sa vada vyskytne v uvedenej lehote a ak je vadné plnenie podstatným porušením
zmluvy, má kupujúci právo:

 1. na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej
  veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada
  týka len súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie
  je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady
  neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má
  Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;
 2. na odstránenie vady opravou veci,
 3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
 4. odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi META-GASu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez
zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez
súhlasu META-GASu; to neplatí, ak žiadal Kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako
neopraviteľná. Ak META-GAS neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi
Kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady
primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Ak si Kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného
porušenia zmluvy – viď nižšie. Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v
prípade, že mu META-GAS nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec
opraviť, ako aj v prípade, že META-GAS nenapraví v primeranom čase, alebo že by
zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

6. Nepodstatné porušenie zmluvy

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na
odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pokiaľ Kupujúci neuplatní
právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže META-GAS dodať to, čo
chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže META-GAS odstrániť podľa svojej
voľby opravou veci alebo dodaním novej veci. Ak META-GAS neodstráni vadu veci včas
alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny,
alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu
META-GASu.

7. Porušenie zmluvy všeobecne

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade
odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave
(tretia reklamácie rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady súčasne). V
takom prípade má Kupujúci – spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť. Pri dodaní nové
veci vráti Kupujúci META-GASu na jeho náklady vec pôvodne dodanú (vrátane všetkého
dodaného príslušenstva). Ak Kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom,
čo ju mohol pri včasnej prehliadke a náležitej starostlivosť zistiť, súd mu právo z
chybného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada
oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej
starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

8. Záruka za akosť

Zárukou za akosť sa META-GAS zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na
obvyklé použitie alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie
záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť
poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci. Záručná doba plynie od odovzdania veci
Kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, plynie od dodania veci do miesta
určenia. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky niekto iný ako META-GAS, plynie
záručná doba až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, ak Kupujúci objednal uvedenie do
prevádzky od META-GASu spolu s vecou či najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci
a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Kupujúci nemá právo
zo záruky, ak vadu spôsobila po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho
vonkajšiu udalosť.

9. Osobitné pravidlá pri predobjednávke

V prípade predobjednávky tovaru Kupujúcim je cena takéhoto tovaru iba predbežná.
Výsledná cena tovaru sa môže líšiť. O zmene ceny bude META-GAS Kupujúceho
informovať. Kúpna cena tovaru bude stanovená až po naskladnení tovaru METAGASom.
Prípadný rozdiel medzi uhradenou odhadovanou cenou a kúpnou cenou bude
META-GASom vrátený, alebo Kupujúcim doplatený pred doručením tovaru, pokiaľ sa
Kupujúci nerozhodne predobjednávku zrušiť. META-GAS si pri tovare, ktorý je možné
predobjednať, vyhradzuje právo zmeniť termín dodania. V prípade podstatnej zmeny
termínu dodania (t.j. 14 dní) má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pokiaľ sa
zmenili okolnosti, z ktorých vychádzal META-GAS v okamihu predobjednávania tovaru
Kupujúcim do takej miery, že od META-GASu nebude možné rozumne požadovať, aby
bol predobjednávkou viazaný, má META-GAS právo predobjednávku zrušiť, a zároveň o
tom informovať Kupujúceho.

10. Nároky tretích osôb z práva duševného vlastníctva

Predávajúci prehlasuje, že tovar, ktorý dodá kupujúcemu je na účely jeho ďalšieho
predaja v rámci Slovenskej Republiky bez právnych vád, nárokov tretích osôb z titulu
práva duševného vlastníctva, priemyselného vlastníctva, autorského práva, práv
z patentov a podobne. Kupujúci výslovne vyhlasuje, že vzhľadom na rôznosť
dodávateľov predávajúceho zodpovedá za prípadné nároky tretích osôb (v zmysle č. II
ods. 12 prvej vety týchto všeobecných obchodných podmienok) spôsobené ďalším
predajom tovaru mimo územia Slovenskej Republiky výhradne kupujúci.

11. Tovar na objednávku

Kupujúci berie na vedomie, že tovar, ktorého výrobu si u Predávajúceho objedná
podlieha poplatku za rozpracovanosť výrobku vo výške jeho budúcej kúpnej ceny. Za
predpokladu ak Kupujúci nepristúpi ku kúpe tovaru od Predávajúceho má Predávajúci
právo na zmluvnú pokutu vo výške poplatku za rozpracovanosť výrobku voči
Kupujúcemu.

IV. Bezpečnosť a ochrana informácií

Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho zo strany META-GASu sa
použijú podmienky ochrany osobných údajov uvedené na webovom sídle META-GASu
v časti „O nás, GDPR“ (doplniť na stránku)

V. Prevádzková doba

Objednávky cez internet alebo prostredníctvom personálu predajcu:
Otváracia doba:
Eshop Nonstop
Centrála Galanta – Po – Pi: 7:00 – 16:30
Predajne – Po – Pi: 7:00 – 16:00
Otváracie hodiny jednotlivých predajní sú uvedené na webstránke META-GASu.
V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci
nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby e-shopu.

VI. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú
konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí
spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné
a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od
voľby Kupujúceho.


Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch sú konečné, t.j. vrátane DPH, príp. všetkých
ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť, to sa však
netýka prípadných poplatkov za dopravné, dobierku a nákladov na komunikačné
prostriedky na diaľku, ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška
sa odvíja od voľby Kupujúceho.


Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy
medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za
cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému METAGASu
či pochybeniu personálu META-GASu. V takom prípade je META-GAS oprávnený
od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho
objednávku, o čom META-GAS bez zbytočného odkladu Kupujúceho informuje. Príklady,
kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:

 • cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu
  či obvyklú cenu tovaru);
 • u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;
 • zľava na tovaru presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou
  zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej
  špeciálnym symbolom a inzerujúcim zodpovedajúcej výške zľavy.

META-GAS upozorňuje, že informačný systém META-GASu uvádza aj u tovaru so zjavne
chybnou cenou automaticky informáciu, že sa jedná o tovar zlacnený, resp. tovar vo
výpredaji a pod. V prípade pochybností, či je tovar skutočne zlacnený alebo či ide o
zjavnú chybu v cene tovaru je preto Kupujúci povinný kontaktovať META-GAS
a informáciu o správnosti ceny si overiť.


META-GAS si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ
došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu
zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude Kupujúci informovaný.


Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne
vzniknúť, a zároveň Kupujúci berie na vedomie, že je META-GAS oprávnená požadovať
mimo iné bezdôvodné obohatenie.


META-GAS môže ponúkať vybrané produkty Kupujúcim podnikateľom za zvýhodnené
ceny. Potom, čo sa Kupujúci Podnikateľ prihlási do svojho užívateľského účtu, zobrazia
sa mu zvýhodnené ceny platné pre konkrétneho odberateľa.

VII. Objednávanie

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

 1. osobne v prevádzkach META-GASu;
 2. prostredníctvom elektronického obchodu META-GASu (ďalej len „e-shop“);
 3. elektronickou poštou na adrese www.metagas.sk/kontak;
 4. telefonicky

Objednávky priamo na niektoré z našich pobočiek možno realizovať kedykoľvek v
rámci otváracej doby tejto pobočky a to osobne prípadne telefonicky.
META-GAS odporúča Kupujúcemu vykonať objednávky cez e-shop prostredníctvom
registrovaného profilu Kupujúceho. V prípade verejného prístupu k internetu ďalej
odporúča Kupujúcemu odhlásiť sa zo svojho profilu po vykonaní objednávky.
Kupujúci bude o predpokladanom čase doručenia objednaného tovaru informovaný
prostredníctvom e-mailu. Dĺžka doručovania objednaného tovaru a cena dopravy je
závislá na spôsobe dopravy, ktorú si Kupujúci zvolí v druhom kroku objednávky v rámci
svojho košíka. Kupujúci berie na vedomie, že predpokladaný čas doručenia sa môže
zmeniť v závislosti na logistických možnostiach META-GASu a /alebo jeho dopravcov, o
čom bude META-GAS Kupujúceho bezodkladne informovať.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

META-GAS Kupujúcemu odporúča, aby si pred odstúpením od zmluvy ohľadom
prístroja či zariadenia, na ktorom má svoje osobné dáta, tieto dáta zálohoval, a potom
ich z tohto prístroja zmazal.

1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní. Lehota podľa prvej vety
plynie odo dňa uzavretia zmluvy, ak ide o:

 1. kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru;
 2. zmluvu, ktorého predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie
  niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo
 3. zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo
  dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

META-GAS umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť prostredníctvom vyplneného a
odoslaného vzorového formulára pre odstúpenie od zmluvy na internetových
stránkach Predávajúceho, a to spotrebiteľovi tak META-GAS potvrdí bez zbytočného
odkladu v textovej podobe jeho prijatie.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:
META-GAS, spol. s r.o.
Puškinova 1529/15, 924 01 Galanta

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od
zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane
originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia, kedy
je predmetom kúpy zariadenie s nádržou na palivo, musí byť v okamžiku odovzdania
tovaru kupujúcim nádrž prázdna.


Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom
je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý
v neporušenom originálnom balení. Ak sa rozhodne Kupujúci pre odstúpenie v uvedenej
lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu
predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom
odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a
uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, že suma bude vyplatená v
hotovosti.

Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá META-GASu len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré
vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s
ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.


V prípade preplatenia dobropisu v hotovosti môže META-GAS požadovať predloženie
identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku
škôd a zamedzenia legalizácie príjmu pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez
predloženia niektorého z týchto dokladov môže META-GAS odmietnuť vyplatiť peňažné
prostriedky. Ak odstúpi Kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, META-GAS mu vráti bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné
prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. Ak má
META-GAS nárok na náhradu za zníženie hodnoty tovaru, bude táto započítaná na
pohľadávku Kupujúceho spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.


V prípade, že má Kupujúci spotrebiteľ úplnú registráciu (vyplnené meno, priezvisko,
adresu a kontaktný email v zákazníckom profile na www.metagas.sk), môže mu METAGAS
na jeho žiadosť vrátiť prijaté peňažné prostriedky okrem nákladov na dodanie
tovaru vo forme špeciálnych darčekových poukazov, ktoré môže využiť podľa
podmienok služby na ďalšie nákupy na e-shope Predávajúceho.


Ak odstúpi Kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, META-GAS však nie je povinný vrátiť prijaté
peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než jej Kupujúci spotrebiteľ tovar odovzdá
alebo preukáže, že tovar META-GASu odoslal. Kupujúci spotrebiteľ je povinný vrátiť
META-GASu tovar bez zbytočného odkladu po odstúpení od zmluvy, najneskôr však do
14 dní.


Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie
tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na
vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom
pošty.

2. Odstúpenie od zmluvy podnikateľom a v ostatných prípadoch

Kupujúcemu podnikateľovi môže byť zo strany META-GASu umožnené od kúpnej
zmluvy v lehote 14 dní odstúpiť. V prípade, že je hodnota zakúpeného tovaru vyššia ako
1860 EUR vrátane DPH, nie je takéto odstúpenie od zmluvy vôbec možné.


Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy, potom tento
berie na vedomie, že vrátená kúpna cena môže byť ponížená o to, o čo sa znížila
hodnota tovaru.


Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote
štrnástich dní a vrátenie tovaru nebude v originálnom obale vrátane všetkých jeho častí
a príslušenstva, tak Kupujúci berie na vedomie, že META-GAS si vyhradzuje právo
takéhoto vrátenia spoplatniť a to takou čiastkou, ktorá META-GASu vykompenzuje
náklady, ktoré sú nevyhnutne vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.


Náhrada za zníženie hodnoty tovaru či náhrada nákladov na znovuuvedenie tovaru do
predaja bude započítaná na vrátenú kúpnu cenu Kupujúcemu podnikateľovi. Kupujúci
podnikateľ nemôže odstúpiť od zmluvy z dôvodu výskytu vady, ani požadovať dodanie
novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju obdržal. To neplatí,

 1. ak došlo ku zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;
 2. ak Kupujúci použil vec ešte pre objavením vady;
 3. ak Kupujúci spôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojim
  jednaním alebo opomenutím, alebo
 4. ak Kupujúci predal vec ešte pred objavením vady, ak ju spotreboval, alebo ak
  vec pozmenil pri obvyklom použití, ak sa stalo tak len sčasti a META-GAS
  umožní Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od zmluvy, vráti Kupujúci
  META-GASu čo ešte vrátiť môže, a dá náhradu vo výške, v akej mal z použití
  veci prospech.
 5. Ak Kupujúci podnikateľ neoznámil vadu veci včas, stráca právo na
  odstúpenie od zmluvy.

Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať
vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude
príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu,
t.j. štatutárnemu orgánu, osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou, či
osobe, ktorá je uvedená ako „správca“ v profile kupujúceho na webovej
stránke www.metagas.sk.

3. Odstúpenie od zmluvy META-GASom v prípade chyby ceny tovaru

Mimo prípadov stanovených zákonom je META-GAS oprávnený odstúpiť od zmluvy v
prípade zjavnej chyby v cene tovaru. Odstúpiť od zmluvy podľa tohoto bodu je možné
do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a
META-GASom tak, že META-GAS Kupujúcemu stornuje objednávku alebo mu i dá iným
spôsobom najavo, že od zmluvy odstupuje

.
Pokiaľ Kupujúci zaplatil aspoň časť kúpnej ceny tovaru, budeme mu táto čiastka
prevedená späť na jeho bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po
dni odstúpenia od zmluvy zo strany META-GASu.

IX. Platobné podmienky

META-GAS akceptuje tieto platobné metódy:

 • Platba v hotovosti na pobočke META-GASu
 • Platba kartou pri objednaní tovar
 • Platba bankovým prevodom na predfaktúru
 • Platba bankovým prevodom na faktúru

Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve META-GASu, avšak
nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim. META-GAS si
vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného
uváženia.


Podľa zákona 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice je
Predávajúci povinný vystaviť Kupujúcemu pokladničný doklad a zároveň je povinný
zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku
následne najneskôr do 96 hodín.


Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť po odoslaní objednávky. V prípade
platby platobnou kartou na pobočke je Kupujúci povinný chrániť údaje na svojej
platobnej karte a zakryť svoj PIN kód.


V prípade, ak kupujúci neuhradí predávajúcemu faktúru v lehote jej splatnosti, zaväzuje
sa zaplatiť predávajúcemu aj zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z dlžnej sumy za
každý aj začatý deň omeškania. Tým nie je dotknutý zákonný nárok predávajúceho
požadovať od kupujúceho aj zaplatenie zákonných úrokov z omeškania

V prípade platieb zo zahraničia znáša kupujúci všetky bankové poplatky mimo územia
SR.


Pre prípad nesplnenia povinnosti prevziať tovar Kupujúcim v dohodnutej dobe, je
dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 5 % z ceny neprevzatého tovaru. Týmto nie je
dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody spôsobenej porušením uvedenej
povinnosti.


Predávajúci je oprávnený jednostranne si započítať akúkoľvek pohľadávku, ktorú má
voči Kupujúcemu, s pohľadávkou Kupujúceho, ktorú má Kupujúci voči Predávajúcemu, a
to aj na základe iného titulu ako je kúpna zmluva. Predávajúci je oprávnený započítať si
voči Kupujúcemu aj nesplatné pohľadávky v prípade, ak Kupujúci nie je schopný plniť
svoje peňažné záväzky.

Vrátenie peňazí

V prípade, že Kupujúci odstúpi od uzavretej zmluvy s META-GASom alebo ak budú
Kupujúcemu vrátené peňažné prostriedky z iného dôvodu, META-GAS vráti
Kupujúcemu peňažné prostriedky, ktoré od neho prijal na základe zmluvy rovnakým
spôsobom. Kupujúci je zodpovedný za správnosť údajov pre vrátenie peňažných
prostriedkov, ktoré poskytne META-GASu v prípade, že nie je možné peňažné
prostriedky vrátiť rovnakým spôsobom, akým bola prevedená platba za objednávku
(napr. zákazník platil v hotovosti na predajni alebo kuriérovi, došlo k exspirácii
platobnej karty zákazníka a META-GAS nemá k dispozícii iné platobné údaje
Kupujúceho), či v prípade, kedy META-GAS na základe vlastného uváženia vyhovie
požiadavke Kupujúceho na zmenu spôsobu vrátenia peňažných prostriedkov.

X. Dodacie podmienky

1. Spôsoby dodania

META-GAS zaisťuje či sprostredkováva rôzne spôsoby dodania/dopravy podľa
aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a príjazdovej
možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému META-GAS
nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. Všetky ponúknuté spôsoby
dopravy sú zobrazené zákazníkovi pri objednávaní tovaru prostredníctvom e-shopu

2. Ostatné podmienky

V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom
internetu, sa Kupujúci musí preukázať identifikačným PIN kódom, ktorý META-GAS
pošle na telefónne číslo uvedené Kupujúcim v objednávke. Kupujúci je povinný
zabezpečiť, aby tento identifikačný PIN kód nebol sprístupnený inej osobe a aby nebol
zneužitý iným spôsobom.


V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom
internetu, môže META-GAS alebo jej zmluvný partner požadovať predloženie
identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku
škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez
predloženia niektorých týchto dokladov môže META-GAS alebo jej zmluvný partner
odmietnuť tovar vydať. Toto oprávnenie vyplýva z ust. § 415 Občianskeho zákonníka,
ktoré stanoví povinnosť prevencie a obozretnosti

Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru bude umožnený iba štatutárnemu
orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou,
či osobe, ktorá je uvedená ako „správca“ v profile kupujúceho na webovej
stránke www.metagas.sk a preukáže sa občianskym preukazom. Tovar zakúpený
Kupujúcim podnikajúcou fyzickou osobou – bude odovzdaný len po predložení platného
identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas).


Kupujúci je povinný bezprostredne pri prevzatí tovaru prekontrolovať spolu s
dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom,
poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený
odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je
napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu
prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na
adresu metagas@metagas.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez
zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné
reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho
práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o
rozpor s kúpnou zmluvou.

XI. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho
a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad (podrobnosti
viď v Reklamačnom poriadku).

XII. Záverečné ustanovenia

META-GAS týmto oboznamuje Kupujúcich, že náhradné diely PROTHERM, WILO
a všetky obdobné náhradné diely bez označenia „CE“ určené na zabudovanie do
existujúceho funkčného celku sú predajné len príslušným registrovaných servisných
technikom resp. obchodným spoločnostiam vykonávajúcim technický servis príslušných
zariadení.


Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne
podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej
republiky. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s
čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.


Prípadné spory medzi META-GASom a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou
cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt
mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo
spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča
Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na META-GAS pre vyriešenie vzniknutej situácie
skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.


Kontaktnou e-mailovou adresou META-GASu je metagas@metagas.sk. Zmluva sa
uzatvára v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu Kupujúceho preklad textu
zmluvy platí, že v prípade sporu o výklade pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom
jazyku.


Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť predovšetkým zmiernou
cestou; v prípade, ak zmluvné strany nevyriešia spor zmierlivou cestou obrátia sa na
vecne a miestne príslušný súd podľa príslušných ustanovení Civilného sporového
poriadku(zák. č. 160/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov).

Ak má kupujúci sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR a mimo EÚ, potom sa
zmluvné strany dohodli v súlade s ust. § 37e zákona o medzinárodnom práve
súkromnom a procesnom (zák. č. 97/1963 Zb. ZMPSP v znení neskorších predpisov) je
na riešenie sporov vzniknutých z kúpnej zmluvy príslušný Okresný súd Galanta
a zmluvný vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej Republiky.


Ak má kupujúci sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR avšak v rámci EÚ,
potom sa zmluvné strany dohodli v súlade s ust. oddielu 7 článku 23 Nariadenia Rady
(ES) č. 44/2001 z 22.12.2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v
občianskych a obchodných veciach, je na riešenie sporov vzniknutých z kúpnej zmluvy
príslušný Okresný súd Galanta a zmluvný vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej
Republiky.


Ak sa niektoré ustanovenia kúpnej zmluvy a/alebo VP stanú v dôsledku zmeny právnej
úpravy neplatnými, nemá to za následok neplatnosť celej kúpnej zmluvy a/alebo VP a
zmluvné strany sa zaväzujú neúčinné, resp. neplatné ustanovenia nahradiť novými v
lehote do 10 pracovných dní, ak sa nedohodne inak.


Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane jej súčastí sú platné a účinné od
1.11.2021 a rušia predchádzajúce znenie VOP vrátane jej súčastí, pričom sú k dispozícii
v sídle a prevádzkarňach META-GASu alebo elektronicky na www.metagas.sk. METAGAS
si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
Tieto VP sú nedeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatváraných medzi
predávajúcim a Kupujúcim.


Tieto VP sú spracované v súlade s príslušnými ust. OBZ, OZ, zákonom o ochrane
spotrebiteľa (zák. č. 250/2007 Zz. v znení neskorších predpisov), zákonom o
elektronickom obchode (zák. č. 22/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov), ako aj
zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji (zák. č.
108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov), ako aj ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

V Galante 1.12.2021

Adresy pobočiek META-GAS, spol. s r.o.

Spoločnosť META-GAS, spol. s r.o. má zastúpenie v 12 mestách / pobočkách po Slovensku. Prosím vyberte si konkrétné mesto, ku ktorému požadujete ďalšie informácie.